Договір публічної оферти щодо надання послуг (офлайн-онлайн)

головна сторінка Договір публічної оферти

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які відповідають вимогам цього Договору, є офіційною публічною пропозицією (згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України) фізичної особи — підприємця Фельтова Микити Геннадійовича, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру. -підприємців та громадських громадських формувань (номер запису 25560000000140503 від 05.03.2018), що іменується надалі «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця. Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення Вами дій, передбачених п.п. 3.3.1., 3.3.2. цього Договору, що означає повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).

1. Визначення термінів

1.1. Договір (оферта) — це публічний договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту Замовником цієї Оферти, та є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого договору в цілому.

1.2. Сайт – веб-сторінка, доступна в мережі Інтернет під доменним ім’ям: https://actpro.com.ua/ та всі (будь-які) суб-домени (під-домени) даного ресурсу.

1.3. Акцепт оферти (прийняття пропозиції) — повне та беззастережне прийняття Замовником умов, викладених у цьому Договорі шляхом заповнення Анкети на сайті https://actpro.com.ua/ та належної оплати вартості послуг. Договір, укладений Замовником у вигляді акцепту цієї оферти, має юридичну силу згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до договору, укладеного Сторонами у письмовій формі. При поданні Заявки та здійсненні оплати згідно з умовами цього Договору вважається, що Замовник ознайомлений та погоджується з усіма умовами цієї оферти.

1.4. Виконавець – фізична особа – підприємець Фельтов Микита Геннадійович.

1.5. Замовник – це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані та згоду на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, та має законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем.

1.6. Курс — цілісний та сформований виклад за допомогою Контенту однієї чи кількох тем будь-якого напряму у сфері інформаційних технологій. Характеристики курсу визначаються у відповідній пропозиції курсу.

1.7. Контент означає текстові, графічні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані для використання Замовником.

1.8. Пропозиція Курсу — розміщена на Сайті інформація про характеристики, тривалість, формат, терміни проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу тощо.

1.9. Заявки є електронною реєстраційною формою для замовлення Курсу навчання, що підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором та для підтвердження укладання Замовником цього Договору.

1.10. Посилання на сайт — літерно-цифровий або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі Інтернет.

1.11. Персональне посилання — персональний літерно-цифровий або інший код, який дозволяє Замовнику отримати доступ до Курсу навчання.

1.12. Викладач — особа, яка безпосередньо проводить заняття з курсу.

1.13. Заняття – дистанційне заняття з Викладачем за допомогою певного програмного забезпечення.

1.14. Повідомлення про оплату — повідомлення, надіслане Виконавцем на електронну пошту, вказану Замовником (потенційним Замовником), та/або смс-повідомлення, надіслане на вказаний Замовником номер мобільного телефону, із зазначенням: актуальної інформації про вартість послуг, банківських реквізитів на оплату тощо . Строк дії Повідомлення складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту його надсилання Виконавцем. Після закінчення цього терміну Повідомлення є недійсним.

1.15. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.16. Банківський рахунок Виконавця – банківський рахунок ФОП Фельтова Микити Геннадійовича.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з онлайн навчання у сфері інформаційних технологій та організації та забезпечення доступу Замовника до обраного ним Курсу, а Замовник зобов’язується сплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, а також дотримуватись умов та порядок їх одержання, встановлені Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за цим Договором визначаються Курсом, обраним та оплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу.

2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових екземплярів Договору він вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).

2.4. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами щодо Закону України «Про освіту».

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.5.1. Виконавець не зобов’язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору (п. 1.5.) та не несе відповідальності у разі невідповідності Замовника.

2.6. Всі умови Договору викладені в цій оферті є обов’язковими для Сторон. Перед початком використання послуг Замовник зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору та іншою інформацією, опублікованою на Сайті Виконавця.

2.7. Особа, яка не погоджується з умовами Договору, не може бути її Стороною і повинна утриматися від Реєстрації на навчання. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору та вважається Замовником відповідно до його умов. Замовник може самостійно в будь-який момент ознайомитись з умовами Договору на Сайті Виконавця та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію з Сайту Виконавця, зокрема з метою ознайомлення з важливою інформацією щодо навчання, яка може періодично оновлюватись.

2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та подальшого повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Договору на Сайті. Редакція цього Договору, що діє, доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою https://new.actpro.com.ua/.

2.9. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не погоджується з новими умовами Договору, він повинен припинити користування послугами Виконавця.

3. Порядок укладання Договору

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця з онлайн навчання та укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка відповідає вимогам цього Договору та бажає придбати послуги Виконавця.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив такі дії в їх сукупності:

3.3.1. належним чином заповнивши Заявку на Курс та проставивши в ній позначку про прийняття Оферти;

3.3.2. після оформлення Заявки належним чином сплативши послуги Виконавця згідно з Повідомленням про оплату, отриманим від Виконавця.

3.3.3. Реквізити для оплати послуг Виконавця зазначаються в повідомленні про оплату.

3.3.4. Особа, яка не виконала хоча б одну з дій, передбачених п.п. 3.3.1, 3.3.2. цього Договору не є Замовником.

3.4. Акцепт цієї оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє та беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі та без винятків) та що Замовник погоджується та беззастережно приймає всі умови обраного та оплаченого ним Курсу , розміщені на Сайті Виконавця.

3.5. Термін акцепту необмежень.

3.6. Договор вважається укладеним та набирає чинності з моменту акцепту та діє протягом усього строку отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.7. Умови цього Договору діють для будь-якого Курсу навчання із зазначених на Сайті.

3.8. Умови Договору залишаються для Замовника незмінними з моменту повної оплати обраного Курсу до завершення Виконавцем занять з цього Курсу.

3.9. Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця у разі порушення Замовником умов цього Договору. Виконавець повідомляє Замовнику про розірвання Договору шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану при Реєстрації. У разі грошові кошти, сплачені Замовником по Курсу, не повертаються.

4. Порядок участі у навчанні

4.1. Для участі в онлайн навчанні Замовнику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цього Договору.

4.2. Для участі в онлайн навчанні Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера та/або іншого пристрою.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн навчанні, яка виникла з причин, що не залежать від Виконавця, у тому числі через невиконання Замовником п. 4.2. Договори тощо.

4.4. Виконавець має право на власний розсуд змінювати розклад занять, тривалість, а також час проведення занять, заздалегідь повідомивши про це Замовника. Але в будь-якому випадку, загальна кількість занять, передбачених курсом, не може бути меншою, ніж у Пропозиції курсу, яка діяла на момент оплати.
У разі, якщо Виконавець ухвалив рішення про перенесення дати/часу певного заняття, Замовник отримує:
повідомлення на вказаний ним при реєстрації e-mail
та/або смс-повідомлення на вказаний при реєстрації номер мобільного телефону
про нову дату, час проведення заняття, а також персональне посилання для участі.

4.5. Виконавець має право не допустити до участі у занятті Замовника, який порушив чи не виконав умови цього Договору. Про це Виконавець повідомляє Замовнику його контактний e-mail.

4.6. У разі пропуску Замовником заняття з причин, що не залежать від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення. Запис заняття завжди доступний.

4.7. Під час проведення заняття Замовники мають право за наявності технічних можливостей ставити питання, що стосуються виключно теми та змісту заняття, якщо Викладач не повідомить іншого порядку постановки питань та відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватись Виконавцем щодо всього курсу навчання або певних занять.

4.8. Після закінчення курсу навчання Виконавець приймає рішення про надання або ненадання сертифікатів Замовникам, залежно від результатів їхнього навчання.

4.8.1. Замовник ознайомлений та погоджується, що Виконавець має право видати замовнику сертифікат лише у разі успішного виконання останнім більш ніж 40% (сорок відсотків) від усіх завдань, наданих Виконавцем Замовнику протягом строку надання інформаційно-консультаційних послуг та за результатами виконання підсумкового проекту, якщо такий був передбачений цим курсом.

4.8.2. Замовники, які не виконали вимог, викладені у п. 4.9.1. Договору сертифікати не одержують.

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язань:

5.1.1. За умови акцепту Договору та виконання Замовником умов цього Договору, надати Замовнику можливість доступу до обраного ним Курсу відповідно до характеристик та правил проходження Курсу, визначених у Пропозиції Курсу. У разі створення Виконавцем спільних чатів для спілкування Замовників, Виконавець також надає доступ Замовнику до спільного чату у месенджері.

5.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію про Курс.

5.1.3. На Сайті, у тексті цього Договору, у Пропозиції Курсу та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом, інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст та характеристики, про права та обов’язки Сторін при наданні та одержанні послуг.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати Пропозицію Курсу щодо власного рішення відповідно до потреб ринку навчання у сфері інформаційних технологій, поточних тенденцій, потреб потенційних Замовників тощо.

5.2.2. На підставі заяви Замовника, на свій розсуд вирішувати питання щодо можливості повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за Курс, у разі якщо Замовник не розпочав навчання за Курсом.

5.2.3. Припинити доступ Замовника до навчання та всіх загальних чатів на будь-якому етапі Курсу, у випадках:
порушення Замовником правил поведінки під час проходження курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників
Курсу, викладача, примус їх відхилення від теми Курсу, реклама, нецензурні висловлювання і т.д.
порушення Замовником своїх обов’язків, передбачених Главою 6 цього Договору
порушення Замовником умов Угоди користувача
встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, інших Замовників, викладачів, третіх осіб
встановлення факту передачі Замовником реквізитів для доступу до Курсу третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю у Курсі, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання послуг Виконавця, з іншою метою, крім особистого некомерційного використання
не повну оплату Замовником за надані послуги, згідно з пунктом 7.4
повернення коштів Замовнику.

5.2.4. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб, укладаючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності. Виконавець має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без погодження із Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за власні дії.

6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. На Сайті належним чином заповнити Заявку та підтвердити свою безумовну та беззастережну згоду з порядком доступу до Курсу та правилами його проходження. Така згода вважається наданою, якщо Замовник поставив відмітку про прийняття оферти у Заявці на Курс.

6.1.2. Повинно сплатити послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

6.1.3. Виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватись вимог законодавства України при виконанні цього Договору та проходження Курсу.

6.1.4. Утримуватися від:

 • поведінки, яка може перешкодити іншим учасникам Курсу, викладачам та іншим особам брати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;
 • поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права.

6.1.5. Утримуватись від інших дій, не передбачених цим Договором, але таких, що містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб.

6.1.6. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою іншою метою інформацію та матеріали, які стали йому доступні у зв’язку з наданням послуг Виконавцем та доступом до Курсу, крім використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його особисті та некомерційні потреби.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Вибрати Курс навчання відповідно до власних потреб.

6.2.2. Отримати послуги відповідно до умов цього Договору.

6.2.3. Отримати доступ до Курсу з початку занять з цього Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов’язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.

6.2.4. Звернутися до Виконавця з письмовою заявою щодо вирішення питання про повернення коштів, сплачених за Курс, до закінчення 48 (сорок восьми) годин після завершення першого заняття з Курсу.

7. Порядок розрахунків

7.1. Актуальна вартість послуг за цим Договором встановлюється у національній валюті України та повідомляється Замовнику шляхом направлення Виконавцем Повідомлення про оплату.

7.1.1. Вартість відповідного Курсу може бути змінена Виконавцем після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з моменту відправки Повідомлення про оплату.

7.2. Насправді вважається вартість Курсу, яка діяла на момент зарахування належної оплати Курсу від Замовника на банківський рахунок Виконавця.

7.3. Вартість Курсу залишається незмінною для Замовника з моменту належної оплати та до закінчення навчання за оплаченим Курсом.

7.4. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді:
повної 100% (стовідсоткової) передоплати. При цьому надається додаткова знижка у розмірі 5% (п’яти відсотків) вартості послуг;
або
часткової оплати:
— якщо Курс тривалістю понад 30 занять, то оплата провадиться шляхом перерахування 3 (трьох) рівних частин. Перша частина сплачується до початку Курсу та наступні 2 (дві) оплати – протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного наступного місяця з дати старту першого заняття
— якщо Курс тривалістю менше 30 занять, то оплата провадиться шляхом перерахування оплати за перший місяць Курсу до початку та наступних сплат протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного наступного місяця з дати старту першого заняття.

7.5. Кошти, перераховані Замовником за послуги Виконавця, зараховуються на банківський рахунок Виконавця виключно у національній валюті України.

7.6. Якщо Замовник перераховує оплату послуг Виконавця в іноземній валюті, він повинен це зробити через платіжну систему LiqPay.

7.7. Вартість послуг не включає будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу та/або конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищезазначені витрати у разі повернення Виконавцем повної або часткової оплати за послуги Виконавця.

7.8. Послуги вважаються оплаченими у момент зарахування належної оплати за Курс на рахунок, вказаний Виконавцем у Повідомленні про оплату.

7.9. Актуальна інформація про знижки на вартість певного Курсу (Курсів) розміщується на Сайті.

7.10. Загальна знижка на вартість Курсу не може перевищувати 25% (двадцять п’ять відсотків) від повної вартості Курсу.

7.11. Однакові знижки не поєднуються і не підсумовуються шляхом складання номіналу знижок між собою. Одна людина може використовувати лише один сертифікат на знижку для оплати обраного курсу.

7.12. За необхідності повернення коштів Замовник повинен зв’язатися з Виконавцем за контактним телефоном, вказаним на Сайті, та оформити запит на повернення. Після цього Замовник повинен належним чином оформити та надіслати Виконавцю з адреси зареєстрованої електронної пошти скан копію заяви про повернення коштів із зазначенням таких даних: прізвище, ім’я, по батькові; назва Курсу; дата замовлення; інформація про платежі (сума, дата перерахування) причин відмови від послуг тощо.

7.12.1. У разі неналежного оформлення запиту про повернення коштів та/або відсутності у заяві про повернення Замовника необхідної інформації Виконавець має право не розглядати таку заяву Замовника та не несе за це відповідальності.

7.13. При поверненні коштів Виконавець використовує засоби платежу, які використовував Замовник. Якщо Замовник використовував кілька різних платіжних коштів, Виконавець може використовувати будь-який з них на свій вибір. Із суми повернення коштів буде утримано всі додаткові послуги та комісії банків та платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

7.14. Строк розгляду Виконавцем будь-яких заяв Замовника про повернення коштів, сплачених за Курс, становить 20 (двадцять) календарних днів з моменту отримання належним чином оформленої заяви Замовника.

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та вимог Договору.

8.2. У разі, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та відмовити Замовнику у допуску до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.

8.3. У разі порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, Викладачів, інших Замовників, у тому числі у разі передачі Замовником будь-якої інформації, матеріалів, отриманих під час проходження Курсу, третім особам при виявленні фактів використання Замовником зазначених матеріалів, інформації з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:
• усунення Замовника від участі у Курсі (припинення доступу до Курсу), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної плати за Курс
• та відшкодування Виконавцю прямих та непрямих збитків, заподіяних таким порушенням.

8.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоду наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, або які спричинили ненадання, неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, спричиняють розірвання цього Договору без повернення Замовнику суми оплати за послуги.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за:

8.5.1. неможливість надання послуг з причин, що від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність або несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

8.5.2. порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг;

8.5.3. будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.

8.6. Інформація про конкретний Курс та особливості доступу Замовника до Курсу (у тому числі технічні характеристики обладнання, необхідного для доступу до Курсу) розміщується на Сайті. У разі невідповідності технічного обладнання Замовника визначеним на Сайті вимогам Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Замовником доступу до Курсу.

8.7. У разі порушення Виконавцем термінів надання послуг відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг або наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

8.8. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом або претензією цього Договору обмежується розміром вартості послуги, наданої за Договором.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Виконавець надає Замовнику невиключну, без права на субліцензію, ліцензію на відкликання, яка поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту та Курсів на умовах, викладених у цьому Договорі, та на строк дії Договору виключно видами (способами) використання, технічно передбаченими Сайтом.

9.2. Право використання Контенту, Курсів, матеріалів, отриманих у процесі надання послуг Виконавцем, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях та не допускається з іншою метою.

9.3. Виконавець залишає за собою всі виняткові майнові права інтелектуальної власності на Контент та Курси, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання третіми особами.

9.4. Виконавець не надає Замовнику жодних прав на використання знаків для товарів та послуг, які можуть бути утримані у Контенті, Курсах, а також на Сайті.

9.5. У разі наявності обґрунтованих підозр щодо порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться у Контенті, Курсах, на Сайті, Виконавець залишає за собою право призупинити доступ до таких матеріалів без попереднього та подальшого повідомлення Замовника та не несе відповідальності за внесення таких змін.

10. Відмова від гарантій

10.1. Замовник погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на власний розсуд та несе за це односторонню відповідальність.

10.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, досягнення, придбання, доходи, за репутаційні та інші ризики тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.

10.3. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при використанні тих самих послуг. Використовуючи послуги Виконавця, Замовник цурається будь-яких претензій до Виконавця щодо результатів використання послуг Виконавця.

10.4. Замовник повідомлено про те, що його незгода з думкою викладачів та змістом курсів навчання не є підставою для повернення сплачених коштів.

11. Обставини непереборної сили (форс-мажор).

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності Сторін.

11.2. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є винятковим): загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокади, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, запровадження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) на експорт/імпорт тощо .д., а також викликані винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемії, епізоотії, пандемії, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, проток портів, перевали, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсуви, інші стихійні лиха тощо.

11.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджено документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов’язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.

11.4. Виконавець має право повідомляти Замовників про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються повідомленими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.

12. Додаткові умови

12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується законодавство України. Усі суперечки за цим Договором вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

12.2. Досудовий претензійний порядок вирішення спорів між сторонами є обов’язковим за цим Договором. Строк розгляду претензії становить 20 (двадцять) календарних днів із моменту її отримання.

12.3. У разі якщо суперечку неможливо вирішити у претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду. Сторони домовилися, що всі суперечки за цим Договором вирішуються в суді за місцезнаходженням Виконавця.

13. Реквізити та контакти

Виконавець:
ФОП Фельтов Микита Геннадійович
П/р UA763287040000026004054202988, Банк ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, м. Одеса, МФО 328704
65045 м.Одесса, вул. Базарна буд.63, Офіс 912
код за ДРФО 3022201839,
Платник єдиного податку – 3 група

Договір публічної оферти

Запишись на цей курс вже зараз!

  Замовлення та оплата курсу

  Заповніть поля для запису на курс та натисніть кнопку “Далі”

   У наступному вікні відкриється сторінка сайту банку для оплати. Ми зв’яжемося з Вами для підтвердження платежу

   Замовлення та оплата курсу

   Заповніть поля для запису на курс та натисніть кнопку “Далі”

    У наступному вікні відкриється сторінка сайту банку для оплати. Ми зв’яжемося з Вами для підтвердження платежу